Canal de denúncies del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha implementat un Canal Ètic i de Denúncies extern, gestionat per Assessoria Penal Corporativa, com a mesura de control d’alt nivell, amb la finalitat que qualsevol membre directe (militants, càrrecs orgànics, públics i empleats) o relacionat (col·laboradors o proveïdors) pugui comunicar a l’Òrgan de Control qualsevol indici o sospita de comissió d’una conducta que pugui suposar:

 • Incompliment de la normativa aplicable, protocols, procediments, i controls interns
 • Comissió de fets que poguessin ser delictius.

Amb aquesta mesura de control es pretén afavorir la detecció, mitjançant una via de comunicació ràpida i diligent, de successos derivats de la informació rebuda i que puguin suposar una violació de la normativa i de les polítiques, protocols i controls interns per a la prevenció penal; tot això, a més, amb l’aplicació d’aquest protocol i de les garanties, en cada cas concret, de:

 • Independència en la presa de decisions
 • Absència de represàlies i confidencialitat per al denunciant
 • Registre de la denúncia i de les actuacions relacionades
 • Evitació de conflictes d’interès en la gestió, anàlisi, investigació i resolució de cadascuna de les denúncies comunicades a través del canal.

 


El Partit dels Socialistes de Catalunya ha implementado un Canal Ético y de Denuncias externo, gestionado por Asesoría Penal Corporativa, como medida de control de alto nivel, con la finalidad de que cualquier miembro directo (militantes, cargos orgánicos, públicos y empleados) o relacionado (colaboradores o proveedores) pueda comunicar al Órgano de Control cualquier indicio o sospecha de comisión de una conducta que pueda suponer:

 • Incumplimiento de la normativa aplicable, protocolos, procedimientos, y controles internos
 • Comisión de hechos que pudieran ser delictivos.

Con esta medida de control se pretende favorecer la detección, mediante una vía de comunicación rápida y diligente, de sucesos derivados de la información recibida y que puedan suponer una violación de la normativa y de las políticas, protocolos y controles internos para la prevención penal; todo ello, además, con la aplicación del presente protocolo y de las garantías, en cada caso concreto, de:

 • Independencia en la toma de decisiones
 • Ausencia de represalias y confidencialidad para el denunciante
 • Registro de la denuncia y de las actuaciones relacionadas
 • Evitación de conflictos de interés en la gestión, análisis, investigación y resolución de cada una de las denuncias comunicadas a través del canal.


BARCELONA

Calle Tenor Viñas 4-6, 5º1ª
08021 Barcelona
T. 932 419 820
E. info@asesoriapenalcorporativa.es
Copyright © 2024 | Asesoria Penal Corporativa | APC | Diseño y Desarrollo Web